Chuyên thi công hoàn thiện các công trình xây dựng tại Hải Phòng.